V pátek 3. ledna proběhla každoroční okresní konference Mladých lidovců Uherské Hradiště. Konference se konala v areálu místní Orlovny v kanceláři okresní tajemnice KDU-ČSL a vše probíhalo přesně podle předem připraveného harmonogramu.

Po přivítání všech přítomných okresním předsedou, jsme toto naše setkání odevzdali v modlitbě také do rukou našeho předsedy Nejvyššího. Po té již následovalo opravdové schůzování. Nejprve byl jako obvykle zvolen pracovní předseda, předseda a současně jediný člen volební a návrhové komise, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Byl také schválen jednací a volební řád.

Po provedení těchto nezbytných formalit, přišel na řadu jeden z hlavních bodů programu – vystoupení hostů. Bezpochyby nejvýznamnějším hostem naší letošní konference byl předseda okresního výboru KDU-ČSL Uherské Hradiště, starosta města Staré Město a člen zastupitelstva Zlínského kraje bratr Josef Bazala. Po krátkém představení nám ve svém projevu přiblížil nejdůležitější politické problémy v okrese a v kraji z pohledu lidoveckého politika. Mezi nimi zmínil zejména podzimní krajské a senátní volby a výstavbu nové krajské nemocnice Tomáše Bati. V souvislosti se senátními volbami nás informoval také o své kandidatuře na senátora ve Slováckém volebním obvodu (č. 81). Převážně v duchu těchto tří témat se nesla také následná diskuze s tímto naším vzácným hostem. Na závěr nám pan předseda poděkoval za pozvání, vyjádřil podporu v naší činnosti v celém novém roce a poprosil nás o pomoc při kampani v rámci senátních voleb.

Po skončení této diskuze následovala krátká zdravice našeho dalšího hosta, kterým byla okresní tajemnice KDU-ČSL sestra Antonie Vaculíková. Ta nám podobně jako pan bratr Josef Bazala poděkovala za pozvání a vyjádřila podporu v naší činnosti.

Poté již přišla řada na našeho třetího hosta, kterým byl člen krajského výboru Mladých lidovců Zlínského kraje Marek Coufalík. Ve svém projevu nás informoval především o činnosti krajského a celostátního výboru Mladých lidovců, čímž byly spolu s našimi následnými dotazy naplněny další dva body programu. Na závěr nás vyzval k účasti na krajské konferenci Mladých lidovců Zlínského kraje v pátek 31. ledna.

Jako poslední řečník vystoupil předseda naší okresní organizace bratr Jaroslav Šiler, který nám přednesl zprávu o její činnosti za uplynulý rok a seznámil nás také s některými statistickými údaji. Tím byla v podstatě ukončena jakási neoficiální první část naší konference a po rozloučení se s našimi prvními dvěma hosty jsme plynule přešli k její asi nejdůležitější části, kterou byla volba předsedy, místopředsedů a v letošním roce nově také dalších tří řadových členů okresního výboru naší okresní organizace Mladých lidovců okresu Uherské Hradiště.

Jako první následovala volba našeho okresního předsedy, která byla tentokrát v podstatě pouze formalitou, protože jediným kandidátem na tuto funkci byl náš dosavadní předseda bratr Jaroslav Šiler. Jeho vlastní představování nebylo v podstatě nutné, protože jsme se všichni již předem domluvili, že bude v této své funkci pokračovat a neměl tedy žádného protikandidáta. Naším okresním předsedou byl tedy na další rok zvolen hlasy všech přítomných bratr Jaroslav Šiler. Po ukončení volby jsme našemu bratrovi k jeho znovuzvolení všichni náležitě poblahopřáli a on nás v krátkosti seznámil se svou představou o fungování naší okresní organizace v celém nastávajícím roce.

Po té přišla na řadu další část voleb a to volba dvou místopředsedů. Tentokrát se již jednalo o opravdové volby, protože o tato dvě místa se ucházeli celkem tři kandidáti: Kristýna Mitášová, Miroslav Hanus a Ondřej Mráz. Následovalo tedy jejich představení, ve kterém nás každý seznámili s tím, co by chtěli jako místopředsedové naší okresní organizaci přinést. Mezitím byly připraveny volební lístky a následovala vlastní volba. Výsledek voleb byl možná trochu nečekaný, poněvadž jeden ze dvou dosavadních místopředsedů svou pozici neobhájil, a to o jediný hlas. Jako dva místopředsedové byli tedy zvoleni Miroslav Hanus a Kristýna Mitášová.

Po oznámení výsledku této volby předsedou volební a návrhové komise jsme zvoleným členům opět všichni pogratulovali a po té jsme již přešli k poslední části voleb, kterou byla letos poprvé volba dalších tří řadových členů okresního výboru. Nápad na rozšíření předsednictva naší okresní organizace vzešel od našeho okresního předsedy bratra Jaroslava Šilera a to z toho důvodu, aby mohlo mít více členů podíl na chodu organizace a plánování akcí. Počet řadových členů našeho okresního výboru byl stanoven na tři. Následovaly tedy návrhy členů na tyto pozice a s kandidaturou nakonec souhlasilo pět navržených kandidátů, z nichž ovšem jeden nebyl na konferenci přítomen, což se mu pravděpodobně stalo také osudným při následující volbě, která probíhala opět tajným hlasováním. Před ní samotnou proběhlo ještě osobní představení ostatních čtyř kandidátů a samozřejmě také příprava hlasovacích lístků, kterou provedli dva dodatečně zvolení členové volební a návrhové komise. Ta byla totiž pro tuto volbu doplněna o další dva členy, aby byla jejímu zvolenému předsedovi a současně jedinému členovi ulehčena jeho práce, poněvadž kandidátů na členy okresního výboru bylo pět a celková doba trvání konference se začala nepříjemně prodlužovat.

Na hlasování byly oproti dvěma předchozím volbám stanoveny dvě minuty a výsledek byl tento: za tři řadové členy okresního výboru naší okresní organizace byli zvoleni Ondřej Mráz, Vojtěch Ertl a moje maličkost. Po gratulaci nově zvoleným členům okresního výboru od všech ostatních přítomných členů následoval poslední bod programu: doporučení kandidátů do krajského výboru a do předsednictva krajského i celostátního výboru. Z tohoto bodu vzešlo rovnou již také usnesení této naší okresní konference a to v tomto znění: „Okresní konference Mladých lidovců okresu Uherské Hradiště navrhuje Marka Coufalíka na předsedu Krajského výboru Mladých lidovců Zlínského Kraje.“

Poté ještě někteří členové naší okresní organizace vyjádřili zájem kandidovat do krajského výboru Mladých lidovců Zlínského kraje, jehož naplnění jim bylo také přislíbeno a to s tím, že se k nim může ještě připojit kdokoliv další. Na úplný závěr jsme si ještě všichni popřáli mnoho úspěchů v naší činnosti v celém novém roce a naši letošní okresní konferenci Mladých lidovců okresu Uherské Hradiště tímto úspěšně ukončili.

Jakub Netopil, člen OV ML UH