V úterý 1. května 2018 se ve Zlíně uskutečnila krajská programová konference ML ZLK. Cílem této akce bylo probrat situaci v KDU-ČSL a navrhnout možné cesty, jimiž se strana může do budoucna ubírat. Diskutovali jsme zvláště o třech oblastech: zdravotnictví, vztah k Evropské unii a budoucí směřování KDU-ČSL. Debata byla velmi plodná a její výsledky dáváme ke shlédnutí níže.

Zdravotnictví a sociální oblast
O právu na život dítěte připojeného na přístroje mají rozhodovat primárně rodiče, nikoliv stát navzdory nesouhlasu rodičů (viz případ Alfieho Evanse z posledních dnů z Anglie). Stát by si neměl uzurpovat ve vztahu k dítěti více práv, než mají rodiče.
Jsme proti povinné spádovosti nemocnic, neboť pokud by toto bylo prosazeno, byla by omezena svoboda volby pacienta, a nepřímo by z toho plynulo, že v ČR není zajištěna stejná kvalita zdravotní péče v každém zdravotním zařízení. Řešení je spíše zlepšovat nedostatky v jednotlivých nemocnicích
Jsme proti povinné spádovosti školek, opět toto bere rodičům svobodu volby pro své děti. Jsme také proti tomu, aby dvouleté děti musely být povinně přijaty školkami do kolektivů spolu s ostatními staršími dětmi. Učitelé/ky se poté nemůžou dostatečně věnovat všem dětem, protože velkou většinu času musí věnovat péči o dvouleté (nesamostatné).
Poupravit systém pojištění v českém zdravotním systému – kdo svému zdraví prokazatelně škodí, nechť platí víc na zdravotním pojištění.
Ponechat svobodnou volbu odmítnutí aplikace běžných standardů prevence ve zdravotnictví – např. očkování – avšak občan by poté měl platit vyšší pojistné (přináší totiž vyšší riziko onemocnění). Podobně např. preventivní prohlídky apod.

Euro
Nemyslíme si, že je v současné situaci vhodné jasně se přihlásit k co nejrychlejšímu přijetí eura. Je to velmi komplexní problém a ani většina ekonomů se neshodne na tom, zdali by bylo případné přijetí eura pro ČR přínosné. Nejedná se navíc o rozhodnutí jenom ekonomické, ale též politické. A na politické scéně chybí shoda. Občané si navíc euro nepřejí (a většina našich voličů také ne, stejně jako delegáti na sjezdu KDU-ČSL v roce 2017, kteří při hlasování o usnesení týkajícím se eura hlasovali proti). Pokud má být přihlášení se k rychlému přijetí eura pokus oslovit městské liberální voliče (např. TOP09), tak si nemyslíme, že se jedná o rozumný krok. Je třeba se naopak od TOP09 a STAN odlišit. KDU-ČSL má samozřejmě zůstat jasně prozápadně orientovanou stranou.

Směřování KDU-ČSL
Chceme, aby KDU-ČSL byla stranou, která je moderně konzervativní. Konzervativní v zásadních hodnotách, ale moderní v řešeních. Sami bychom měli hledat témata a vnášet je do prostoru, abychom nebyli jen tzv. „obránci stávajícího stavu“ nebo „ti co mírní výstřelky ostatních stran“.
Jsme toho názoru, že konzervativní neznamená zpátečnický! Strana by se měla více otevírat lidem zvenčí (i nevěřícím) a zbavit se nálepky „strany křesťanů pro křesťany“. Na druhou stranu musí mít jasně definovaný hodnotový základ, ze kterého nesleví (např. podpora tradiční rodiny) a nebude se bezmyšlenkovitě přizpůsobovat duchu doby. Ale tam, kde je to možné, můžeme sami iniciovat konsenzus s ostatními pohledy.
KDU-ČSL by měla přestat cílit na liberálního městského voliče (je to totiž volič velmi nestálý, neznamená to ale samozřejmě rezignovat na města jako takové), nýbrž zaměřit se na voliče smýšlejícího obecně konzervativně v hodnotách a liberálněji v ekonomických záležitostech.
Je třeba nechat lidem svobodu volby, ale opatřeními vést lidi k zodpovědnosti. Odmítat jakékoliv pokusy o sociální inženýrství, jehož jsme byli svědky zvláště ze strany ČSSD. Nebezpečí pro naši civilizaci vidíme v neomarxismu a liberálním progresivismu.
Důležité pro budoucnost KDU-ČSL je vychovávat si osobnosti v oblastech, ve kterých zatím není příliš silná (např. ekonomika), protože voliči si spojují kompetenci a sílu strany v dané oblasti s konkrétní osobou, která je mluvčím strany v této oblasti (např. Marian Jurečka v oblasti zemědělství). KDU-ČSL by neměla být stranou jednoho tématu (rodinná politika), ale více témat.

Podnikatelé
V minulém volebním období, kdy byla KDU-ČSL ve vládě, neudělala pro podnikatele téměř nic pozitivního, ba právě naopak (EET, kontrolní hlášení atd.). Proto jsme tuto voličskou skupinu do jisté míry ztratili. Je třeba nyní činit konkrétní pozitivní kroky, aby se k nám tato skupina opět vrátila.

Regionalismus
Pokud nechceme, aby se některé regiony vylidňovaly, je třeba začít činit konkrétní opatření, která by tomuto zabránila. Jedním z nich je např. stavba vysokorychlostních železnic (Praha-Brno-Ostrava) a konečně i pořádná podpora dopravní infrastruktury. Nelze mít léta a léta donekonečna nedokončené obchvaty měst, příjezdy dálnic k hranicím apod. I toto téma by měla KDU-ČSL vyzdvihnout.
Podpora místních podniků a drobných podnikatelů v klíčových oborech (potraviny, základní služby, malé obecní podnikatelské zóny, viz Lukov) ve městech a obcích, bez tohoto se obce v dlouhodobém horizontu vylidní.

Ekologie
Je zde ambice oslovit i ekologické voliče (některé bývalé voliče Strany zelených??), avšak to za předpokladu, že KDU-ČSL bude v této oblasti zastupovat kompetentní politik, který tomuto tématu rozumí a bude vnímán i voliči jako kompetentní (viz Marian Jurečka = zemědělství).

Matky samoživitelky
KDU-ČSL by měla podporovat samozřejmě i matky samoživitelky (jsou finančně snad nejvíce ohrožená skupina), které se ocitly v této nezáviděníhodné životní situaci vinou rozpadu/ztráty manželství/vztahu, avšak zásadně bychom měli odmítnout podporu těch osob, které si na samoživitelky/le pouze hrají (tj. mají manžela/přítele, který má ovšem trvalou adresu jinde, se ženou normálně bydlí, ale jakoby oficiálně se tváří, že s ní nežije) a tímto parazitují na celé společnosti. KDU-ČSL by se měla zasadit o nastolení takových podmínek, aby se vyplatilo (i finančně) lidem uzavírat manželství.

Byrokracie
Podnikatelé si dnes nestěžují ani tak na výši daní jako spíše na ohromné množství administrativy, kterou musejí vyřizovat. Proto by se KDU-ČSL měla zasazovat o snížení byrokracie a tím alespoň zčásti získat na svou stanu podnikatelský elektorát.